สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน คือ สินเชื่อที่ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ปลอดภาระหนี้ (บ้าน คอนโต อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด) มีความจำเป็นต้องการใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม สามารถนำโฉนดของตนเองที่มีอยู่แล้วมาทำเรื่องกู้ที่บริษัทฯได้ หรือในกรณีที่ผู้กู้ยังผ่อนชำระไม่หมด ยังติดภาระหนี้ (จำนอง, ขายฝาก) อยู่กับบุคคลอื่น หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ก็สามารถทำเรื่องกู้กับริษัทฯได้เช่นกัน

จุดเด่นของสินเชื่อ
 
 • ให้วงเงินกู้สูงตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • อนุมัติง่ายทราบผลเบื้องต้นภายใน 3 วัน (ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อของผู้กู้)
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอกเบี้ยเหมือนธนาคาร
 • สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
 • อายุเกิน 60 ปี ผู้กู้ก็สามารถทำเรื่องกู้กับบริษัทฯ ได้
 • ไม่กำหนดอาชีพ ประกอบอาชีพใดๆ ก็สามารถทำเรื่องกู้กับบริษัทฯ ได้
 • ไม่กำหนดเงินเดือนหรือรายได้ (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม และหลักทรัพย์ที่ยื่นกู้)
 • ไม่ได้ประกอบอาชีพ และไม่มีรายได้ ก็สามารถทำเรื่องกู้กับบริษัทฯ ได้ (ต้องมีผู้กู้ร่วมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ)
 • ติดปัญหาเรื่องเครดิตบูโร หรือทำเรื่องกู้ที่ธนาคารไม่ผ่าน ก็สามารถทำเรื่องกู้กับบริษัทฯ ได้
 
เงื่อนไขการให้บริการสินเชื่อ
เงื่อนไขของสินเชื่อ
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนด (บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด)
 • ผู้กู้ หรือผู้กู้ร่วม อายุ 20 ปีขึ้นไป
 
ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ
 
 1. เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
 2. ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัทฯ
 3. ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ
 4. นัดทำสัญญาที่บริษัท และกำหนดวันที่จดจำนองที่กรมที่ดิน
 5. ผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ นัดพบกันที่กรมที่ดินทำการจดจำนอง และรับเช็คเงินกู้ภายในวันเดียวกัน
 
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ (ทั้งผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน) ดังนี้
(กรณีที่ แต่ละสินเชื่อมีเอกสารประกอบไม่เหมือนกัน)
 
  ผู้ขอสินเชื่อ
 1. บัตรประชาชน 7 ชุด
 2. ทะเบียนบ้าน 7 ชุด
 3. ใบเสร็จผ่อนบ้านงวดล่าสุด กรณีผ่อนชำระอยู่ (ถ้ามี)
 4. โฉนดตัวจริง หรือ สำเนาโฉนด กรณีไม่ติดภาระผูกพัน/ปลอดภาระจำนอง (ถ้ามี)
 
  ผู้ค้ำประกัน
 1. บัตรประชาชน 2 ชุด
 2. ทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 3. ใบเสร็จผ่อนบ้านงวดล่าสุด กรณีผ่อนชำระอยู่ (ถ้ามี)
 4. โฉนดตัวจริง หรือ สำเนาโฉนด กรณีไม่ติดภาระผูกพัน/ปลอดภาระจำนอง (ถ้ามี)
 
Call Center

Contact Link