สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน คือ สินเชื่อที่ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ปลอดภาระหนี้ (บ้าน คอนโต อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด) มีความจำเป็นต้องการใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม สามารถนำโฉนดของตนเองที่มีอยู่แล้วมาทำเรื่องกู้ที่บริษัทฯได้ หรือในกรณีที่ผู้กู้ยังผ่อนชำระไม่หมด ยังติดภาระหนี้ (จำนอง, ขายฝาก) อยู่กับบุคคลอื่น หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ก็สามารถทำเรื่องกู้กับริษัทฯได้เช่นกัน

จุดเด่นของสินเชื่อ
 
 • ให้วงเงินกู้สูงตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • อนุมัติง่ายทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน (ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อของผู้กู้)
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอกเบี้ยเหมือนธนาคาร และแบบสัญญารายปี
 • สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
 • อายุเกิน 60 ปี ผู้กู้ก็สามารถทำเรื่องกู้กับบริษัทฯ ได้
 • ไม่กำหนดอาชีพ ประกอบอาชีพใดๆ ก็สามารถทำเรื่องกู้กับบริษัทฯ ได้
 • ไม่กำหนดเงินเดือนหรือรายได้ (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม และหลักทรัพย์ที่ยื่นกู้)
 • ไม่ได้ประกอบอาชีพ และไม่มีรายได้ ก็สามารถทำเรื่องกู้กับบริษัทฯ ได้ (ต้องมีผู้กู้ร่วมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ)
 • ติดปัญหาเรื่องเครดิตบูโร หรือทำเรื่องกู้ที่ธนาคารไม่ผ่าน ก็สามารถทำเรื่องกู้กับบริษัทฯ ได้
 
เงื่อนไขการให้บริการสินเชื่อ
เงื่อนไขของสินเชื่อ
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนด (บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด)
 • ผู้กู้ หรือผู้กู้ร่วม อายุ 20 ปีขึ้นไป
 
ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ
 
 1. เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
 2. ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัทฯ
 3. ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ
 4. นัดทำสัญญาที่บริษัท และกำหนดวันที่จดจำนองที่กรมที่ดิน
 5. ผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ นัดพบกันที่กรมที่ดินทำการจดจำนอง และรับเช็คเงินกู้ภายในวันเดียวกัน
 
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ (ทั้งผู้กู้หลัก กู้ร่วม และผู้ค้ำประกัน) ดังนี้
 
  ผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม / ผู้ค้ำประกัน / คู่สมรสของผู้กู้(ถ้ามี) กรณีบุคคลธรรมดา
 1. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุภายใน 1 เดือน) 4 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณะบัตร, ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบแสดงเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และ Statement ธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 6. โฉนดตัวจริง หรือ สำเนาโฉนด (กรณีไม่ติดภาระผูกพัน/ปลอดภาระจำนอง)
 7. ใบเสร็จผ่อนบ้านงวดล่าสุด (กรณีผ่อนชำระอยู่)
 
  ผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม / ผู้ค้ำประกัน กรณีนิติบุคคล
 1. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อกรณีบุคคลธรรมดา ของกรรมการทุกท่านของบริษัท
 2. หนังสือรับรองบริษัท, สำเนาหนังสือบริคณฆ์สนธิ (บอจ.2), สำเนาหนังสือรับรองตรายาง (บอจ.3)(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตรายางให้ใช้ บอจ.4), สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 1 เดือน อย่างละ 1 ชุด
 3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (เฉพาะบริษัทที่จดประกอบธุรกิจมูลค่าเพิ่ม)
 4. สำเนาแบบ ภพ.30 และใบเสร็จรับเงินที่ชำระภาษีย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (เฉพาะบริษัทที่จดประกอบธุรกิจมูลค่าเพิ่ม)
 5. สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 6. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด อย่างละ 1 ชุด
 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และ Statement ธนาคาร ของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด ทุกบัญชี อย่างละ 1 ชุด
 8. รายงานในระบบบัญชีแสดงรายละเอียดและจำนวนเงินของรายได้ ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้าของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด อย่างละ 1 ชุด
 9. สำเนาสัญญาเช่า หรือสัญญาจำนอง หรือโฉนดในที่ดิน ที่เป็นอาคารสำนักงาน โรงงาน อย่างละ 1 ชุด
 10. รายงานการประชุมอนุมัติให้ดำเนินการขอสินเชื่อกับบริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด และดำเนินการจนแล้วเสร็จ อย่างละ 1 ชุด
 
  เอกสารหลักทรัพย์ (สำหรับที่ดิน)
 1. โฉนดที่ดิน (ทุกหน้า)(กรณีไม่ติดภาระผูกพัน/ปลอดภาระจำนอง)
 2. หนังสือสัญญาจำนอง และใบเสร็จค่าผ่อนงวดเืดือนล่าสุด (กรณีที่ดินติดภาระผูกพัน/ติดจำนอง)
 3. สำเนาสัญญาซื้อขาย / สัญญาให้ / ใบโอนมรดก
 4. ใบระวาง
 5. หนังสือสัญญาขายฝาก (กรณีที่ดินมีการขายฝาก) หรือ หนังสือสัญญาขายที่ดินตามคำสั่งศาล (ถ้ามี)
 6. แผนที่หลักทรัพย์
 
  เอกสารหลักทรัพย์ (เพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ที่ดินมีสิ่งปลูกสร้าง)
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 2. สำเนาสัญญาซื้อขาย / สัญญาให้ / ใบโอนมรดก
 3. ใบอนุญาตก่อสร้าง,ใบขอเลขที่บ้าน,พิมพ์เขียวหรือแปลนสิ่งปลูกสร้าง
 4. หนังสือสัญญาขายฝาก (กรณีที่ดินมีการขายฝาก) หรือ หนังสือสัญญาขายที่ดินตามคำสั่งศาล (ถ้ามี)
 5. แผนที่หลักทรัพย์
 6. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
 
  เอกสารหลักทรัพย์ (สำหรับคอมโดมิเนียม หรือห้องชุด)
 1. โฉนดที่ดิน (ทุกหน้า)(กรณีไม่ติดภาระผูกพัน/ปลอดภาระจำนอง)
 2. หนังสือสัญญาจำนอง และใบเสร็จค่าผ่อนงวดเืดือนล่าสุด (กรณีที่ดินติดภาระผูกพัน/ติดจำนอง)
 3. สำเนาสัญญาซื้อขาย / สัญญาให้ / ใบโอนมรดก
 4. หนังสือสัญญาขายฝาก (กรณีที่ดินมีการขายฝาก) หรือ หนังสือสัญญาขายที่ดินตามคำสั่งศาล (ถ้ามี)
 5. แผนที่หลักทรัพย์
 6. หนังสือปลอดหนี้
 7. ใบเสร็จชำระค่าส่วนกลาง (เดือนล่าสุด)
Call Center

Contact Link